Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Praktyki studenckie / Ogłoszenia
Sprawy organizacyjne praktyk prowadzone są przez:

Studia stacjonarne

KIERUNEK

KONTAKT

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, jednolite magisterskie

mgr Kamila Andrzejuk

k.andrzejuk@uwb.edu.pl

85 745 73 98

 

mgr Marta Firańczyk

m.firanczyk@uwb.edu.pl

85 745 73 98

 

Pedagogika Specjalna, jednolite magisterskie

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, I stopień

Pedagogika Resocjalizacyjna, I stopień

Pedagogika, I stopień

Pow
Res
AKzA

Praca Socjalna, I stopień

mgr Maria Sidoruk

maria.sidoruk@uwb.edu.pl

85 745 74 00

Studia niestacjonarne

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, jednolite magisterskie

Izabela Małgorzata Konarzewska

i.konarzewska@uwb.edu.pl

85 745 75 40

 

Pedagogika Specjalna, jednolite magisterskie

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, I stopień

Pedagogika Resocjalizacyjna, I stopień

Pedagogika, I stopień

Pow

Studentów Wydziału Nauk o Edukacji obowiązują praktyki przewidziane w planach studiów zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku oraz w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi poszczególnych specjalności. 

Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia jest m. in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Zaliczenie praktyki w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.

Organizacja praktyk

Praktyki studenckie na Wydziale Nauk o Edukacji odbywają się zgodnie z Regulaminem praktyk, Programem praktyk oraz Harmonogramem praktyk zawodowych na dany rok akademicki.

Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do

 • uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk z ramienia uczelni;
 • zapoznania się z Programem praktyk i przedstawienia go Organizatorowi praktyk (tj. w instytucji w której będzie odbywał praktykę);
 • zapoznania się z Regulaminem praktyk
 • pozyskania Organizatora praktyk, w której będzie realizowana praktyka - uzyskania wstępnej zgody;
 • pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich Organizatorowi praktyk;
 • stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania obowiązującego  regulaminu pracy;
 • wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;
 • systematycznego dokumentowania  przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki;

Opiekunowie praktyk ze strony  uczelni przeprowadzają  zebrania organizacyjne ze studentami w okresie

 • w przypadku praktyk realizowanych od października - przed wakacjami letnimi (w okresie zajęć dydaktycznych)
 • w przypadku praktyk realizowanych od lutego - przed wakacjami zimowymi (w okresie zajęć dydaktycznych)

Na zebraniu opiekun określi

 • instytucje, w których można odbyć praktyki
 • treści programowe praktyki
 • charakter praktyki
 • termin i wymiar praktyki
 • kryteria zaliczenia praktyki (terminy i  wymagania dokumentacyjne)

Miesiąc przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

 1. pobrać z dziekanatu (pok. A 9.1) lub z zakładki Formularze Deklarację planowanej praktyki;
 2. dokonać wyboru Organizatora praktyk (przykładowe instytucje zawiera zakładka Wykaz Organizatorów praktyk) i uzyskać wstępną zgodę na realizację praktyki w danej instytucji;
 3. zgłosić się z wypełnioną Deklaracją planowanej praktyki do dziekanatu (pok. A 9.1) w celu pobrania Umowy w sprawie studenckich praktyk zawodowych i niezwłocznie przekazać ww. dokumenty Organizatorowi praktyk.

Ubezpieczenia od NNW i Badania lekarskie w okresie praktyk 

Student podczas praktyki zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od NNW i ważne badania lekarskie  -  zgodnie z wymaganiami placówki.

Student, który dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki zgłosi się do dziekanatu (pok. A 9.1) może być ubezpieczony za pośrednictwem uczelni.