Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Praktyki studenckie / Ogłoszenia
DZIEKANAT SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE I PRAKTYKI STUDENCKIE

Mgr Mirosława Cyuńczyk
m.cyunczyk@uwb.edu.pl

Mgr Magdalena Jarosz
m.jarosz@uwb.edu.pl

85 745 73 97
pokój A9.1

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

Dodatkowe dyżury Dziekanatu

14.03.2020r. (sobota)

28.03.2020r. (sobota)

godz. 9.00-13.00

Ogłoszenia

Studentów Wydziału Nauk o Edukacji obowiązują praktyki przewidziane w planach studiów zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku oraz w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi poszczególnych specjalności. 

Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia jest m. in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Zaliczenie praktyki w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.

Organizacja praktyk

Praktyki studenckie na Wydziale Nauk o Edukacji odbywają się zgodnie z Regulaminem praktyk, Programem praktyk oraz Harmonogramem praktyk zawodowych na dany rok akademicki.

Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do

 • uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk z ramienia uczelni;
 • zapoznania się z Programem praktyk i przedstawienia go Organizatorowi praktyk (tj. w instytucji w której będzie odbywał praktykę);
 • zapoznania się z Regulaminem praktyk
 • pozyskania Organizatora praktyk, w której będzie realizowana praktyka - uzyskania wstępnej zgody;
 • pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich Organizatorowi praktyk;
 • stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania obowiązującego  regulaminu pracy;
 • wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;
 • systematycznego dokumentowania  przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki;

Opiekunowie praktyk ze strony  uczelni przeprowadzają  zebrania organizacyjne ze studentami w okresie

 • w przypadku praktyk realizowanych od października - przed wakacjami letnimi (w okresie zajęć dydaktycznych)
 • w przypadku praktyk realizowanych od lutego - przed wakacjami zimowymi (w okresie zajęć dydaktycznych)

Na zebraniu opiekun określi

 • instytucje, w których można odbyć praktyki
 • treści programowe praktyki
 • charakter praktyki
 • termin i wymiar praktyki
 • kryteria zaliczenia praktyki (terminy i  wymagania dokumentacyjne)

Miesiąc przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

 1. pobrać z dziekanatu (pok. A 9.1) lub z zakładki Formularze Deklarację planowanej praktyki;
 2. dokonać wyboru Organizatora praktyk (przykładowe instytucje zawiera zakładka Wykaz Organizatorów praktyk) i uzyskać wstępną zgodę na realizację praktyki w danej instytucji;
 3. zgłosić się z wypełnioną Deklaracją planowanej praktyki do dziekanatu (pok. A 9.1) w celu pobrania Umowy w sprawie studenckich praktyk zawodowych i niezwłocznie przekazać ww. dokumenty Organizatorowi praktyk.

Ubezpieczenia od NNW i Badania lekarskie w okresie praktyk 

Student podczas praktyki zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od NNW i ważne badania lekarskie  -  zgodnie z wymaganiami placówki.

Student, który dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki zgłosi się do dziekanatu (pok. A 9.1) może być ubezpieczony za pośrednictwem uczelni.