Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Ubezpieczenie
Ogłoszenia

Mgr Mirosława Cyuńczyk
m.cyunczyk@uwb.edu.pl

Mgr Magdalena Jarosz
m.jarosz@uwb.edu.pl

85 745 73 97
pokój A9.1

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Prawo do nieodpłatnej opieki zdrowotnej w zakresie określonym ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia posiadają studenci (stacjonarni i niestacjonarni), którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu  - zostali zgłoszeni do ubezpieczenia w NFZ.

Studenci zamiejscowi mogą korzystać z opieki zdrowotnej w miejscu studiów. Dotyczy to opieki podstawowej, czyli lekarza pierwszego kontaktu, jak i ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, a w razie potrzeby – szpitalnego. W takim przypadku student wybiera lekarza pierwszego kontaktu na czas roku akademickiego (na 9 miesięcy) w miejscu studiów. Na miesiące wakacyjne (3 miesiące) wybiera lekarza w miejscowości rodzinnej.

Student, może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu  jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
1) do ukończenia 26 lat – zgłoszenia studenta  do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
2) bez ograniczenia wieku studenta (jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi) – obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
3) bez ograniczeń wieku studenta – obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku.
Student, może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu również z  tytułu, np:
1) pozostawania w stosunku pracy (wyjątek : umowa-zlecenie do 26 lat studenta), prowadzi działalność gospodarczą;
2) pobierania świadczenia emerytalno-rentowego;
3) zarejestrowania w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
4) posiadania gospodarstwa rolnego .

Student obcokrajowiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE lub EFTA, nieposiadający udokumentowanego  pochodzenia polskiego może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z NFZ – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca student.

Student, który nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu ma prawo do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię (składki opłaca uczelnia). Z tego ubezpieczenia może skorzystać student, który:
1) ukończył 26 lat;
2) nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia;
3) jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub EFTA uprawniony jest do bezpłatnej opieki zdrowotnej z NFZ , na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – jeżeli nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania;
4) jest uznany za osobę  pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula i nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub EFTA - w tym przypadku ubezpieczenie jest  się dobrowolne student sam  zawiera umowę z NFZ, składki opłaca uczelnia.

Ubezpieczony przez uczelnię student ma tez prawo zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego  (żonę, niepracującego męża i/lub dzieci).

Tryb postępowania dotyczący zgłoszenia  studenta Wydziału Nauk o Edukacji do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię zamieszczono niżej:  Ubezpieczenie przez uczelnię
 
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta przez uczelnię powstaje z dniem immatrykulacji na studia, po złożeniu we właściwej jednostce wniosku o ubezpieczenie zdrowotne w NFZ wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego  z innego tytułu.

Absolwenci lub studenci skreśleni objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię tracą prawo do ubezpieczenia.
Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów.
Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ubezpieczenie przez uczelnię

Tryb postępowania dotyczący zgłoszenia  studenta Wydziału Nauk o Edukacji do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię

Krok po kroku

 • Student, zgłasza się do Dziekanatu pok. A.9.1 w celu wypełnienia odpowiedniego „Oświadczenia” (w dwóch egz.)
 • Pracownik Dziekanatu potwierdza w „Oświadczeniu” status studenta
 • Jeden egz. „Oświadczenia” przekazywany jest do Działu Płac i Podatków/Podatki i Ubezpieczenia społeczne UwB , drugi egz. pozostaje w Dziekanacie
 • Student zgłasza się do  Działu Płac i Podatków/Podatki i Ubezpieczenia społeczne UwB  celem sporządzenia i podpisania druku „Zgłoszenia” do ubezpieczenia zdrowotnego (budynek przy ul. Świerkowej 20B, piętro II, pok.215)
 • Pracownicy Działu Płac i Podatków/Podatki i Ubezpieczenia społeczne UwB  przekazują zgłoszenie do ZUS
 • Student (niezwłocznie) powiadamia Dziekanat pok. A.9.1  o fakcie  ukończenia studiów lub otrzymania decyzji o skreśleniu z listy studentów w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia


Formularz „Oświadczenia” jest do pobrania z zakładki: Formularze

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu studenta

 • dowód osobisty

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu studenta obcokrajowca

 • aktualny paszport
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotny

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu do ubezpieczenia członków rodziny

 • dowód osobisty współmałżonka
 • akt małżeństwa
 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o nadaniu PESEL dziecku