Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Stypendia / Ogłoszenia
Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Magdalena Jarosz
m.jarosz@uwb.edu.pl

85 745 73 97
pokój A9.1

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

Dodatkowe dyżury Dziekanatu

24.10.2020 r. (sobota)

31.10.2020 r. (sobota)

godz. 9.00-13.00

Terminy wypłat stypendiów

Kwiecień

Maj

Czerwiec

30

31

30

POMOC MATERIALNA STUDENTÓW W R. AK. 2020/2021

Należy zapoznać się z regulaminem świadczeń dla studentów oraz harmonogramem wnioskowania.

Informujemy, że od 3 grudnia 2020 r. została otwarta na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Tury te będą otwarte do 30 czerwca 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 30 Rektora UwB z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów UwB - obowiązujący od 1 października 2019 r.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wnioski studenta w systemie USOS web. Wnioski o stypendium socjalne oraz Oświadczenia o dochodach 2019 wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek powinny być wypełnione i zarejestrowane w wersji elektronicznej oraz złożone w wersji papierowej. Wniosek o przyznanie stypendium socjalne i Oświadczenie o dochodach 2019 należy wydrukować po uzyskaniu akceptacji dziekanatu (tj. stan oświadczenia „Zaakceptowany”).

Wnioski o stypendium rektora i zapomogi wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek powinny być wypełnione i zarejestrowane w wersji elektronicznej oraz złożone w wersji papierowej. Wniosek o przyznanie stypendium rektora i zapomogę należy wydrukować po zarejestrowaniu wniosku (tj. stan wniosków „Zarejestrowany”).

PRZYPOMINAMY! Wszystkie wnioski i oświadczenia powinny być podpisane.

Wyżej wymienioną dokumentację w wersji papierowej należy złożyć do skrzynki podawczej na Wydziale Nauk o Edukacji UwB – ul. Świerkowa 20 (przy portierni w budynku A). Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz rodzajem stypendium, np. Jan Kowalski, stypendium socjalne. 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB – ul. Świerkowa 20 B, pok. 17..
Numer telefonu do Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych tel. 85 745 78 89.

wg MNiSW próg maksymalnego dochodu uprawniającego do przyznania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 nie może przekroczyć 1051,70zł (netto) miesięcznie na 1 osobę

komunikat Rektora UwB w sprawie  progu dochodu obowiązującego w UwB zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym, tj. do 13.11.2020 r.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł będzie musiał dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. W przypadku braku tego dokumentu Komisja Stypendialna będzie musiała odmówić studentowi stypendium (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce). Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.

 

Dokumenty do stypendium socjalnego

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach studenta i pełnoletnich członków rodziny (tj. rodziców i współmałżonków, rodzeństwo i dzieci  uczące się do 26 roku życia), odpowiednie do sytuacji w rodzinie:

 • zaświadczenia  z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodach uzyskanych w 2019 roku, zawierające informacje o:
  • wysokości dochodu lub jego braku
  • wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
  • wysokości należnego podatku,
  • wysokości dodatkowej kwoty zwrotu ulgi na dzieci (art. 27 f ust. 8-10 ww. ustawy o PIT)
 • zaświadczenia  z urzędu skarbowego o przychodach podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – przychodach uzyskanych w 2019 roku, zawieratce informacje o: 
  • formie opłaconego podatku
  • wysokości przychodu lub jego braku
  • stawce podatku,
  • wysokości należnego podatku
 • zaświadczenia  z urzędu skarbowego o przychodach podlegających zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych  w ramach tzw. ulgi dla młodych do 26 roku życia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodach uzyskanych w 2019 roku, zawierające informacje o:
  • wysokości przychodu nieopodatkowanego lub jego braku,
  • wysokość składek na ubezpieczenie społeczne
 • oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dotyczy wszystkich członków rodziny)
 • oświadczenia o dochodach rozliczanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń (ZUS, KRUS, WBE) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  (należnych, tj. 9 %)
 • zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości  posiadanego w 2019 roku gospodarstwa rolnego - wyrażone w hektarach fizycznych i  przeliczeniowych
 • umowy dzierżawy – w przypadku dzierżawienia lub  oddania w dzierżawę części lub całego gospodarstwa
 • umowy zawarte w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania  przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 • odpisy orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem – zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią (kserokopie i oryginały do okazania)
 • zaświadczenia organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu rodzinny zastępczej lub opiekuna prawnego
 • odpisy aktów zgonu
 • odpisy aktów urodzenia (w przypadku dzieci w wieku do 6 lat)
 • aktualne zaświadczenia potwierdzające naukę uczących się członków rodziny
 • orzeczenia komisji o niepełnosprawności (kserokopie i oryginał do okazania)
 • zaświadczenia z urzędu pracy o statucie bezrobotnego z informacją o wysokości zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych lub o jego braku
 • inne wymagane zaświadczenia w przypadku zmiany źródła dochodu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia złożenia wniosku
 • karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • Karty Polaka - w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • oświadczenie o wynajmie lokalu (dotyczy tyko stypendiów socjalnych w zwiększonej wysokości)