Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Stypendia / Ogłoszenia
Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe

Mgr Magdalena Jarosz-Skiepko
m.jarosz@uwb.edu.pl

85 745 73 97
pokój A9.1

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

Terminy wypłat stypendiów

Maj

Czerwiec

31

30

POMOC MATERIALNA STUDENTÓW W R. AK. 2021/2022

Należy zapoznać się z regulaminem świadczeń dla studentów oraz harmonogramem wnioskowania.

Termin

Czynności postępowania

od 21.10.2021 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium socjalne, zapomogę, stypendium rektora

3.11.2021 r.

godz. 23:59

Zamknięcie czynności elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB

4.11.2021 r.

godz.14.30

Ostatni dzień przyjmowania dokumentów w wersji papierowej 

Wysokość stawek stypendiów oraz zapomóg w roku akademickim 2021/2022

Komunikat nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2021/2022

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1050 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 

do   600,99 zł

1000

601,00 zł   -   800,99 zł

900

801,00 zł   -   1050,00 zł

800

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego
Przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 600,99 zł

Tytuł zwiększenia stypendium

Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 

zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim

100

zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

120
(100 student + 20 małżonek/dziecko)

 

Miesięczne stawki stypendium Rektora

Rok studiów

Wysokość stypendium
[zł/m-c]

I rok studiów I stopnia (stypendium na podstawie uprawnień wynikających z § 22 ust. 3 Regulaminu)

900

II - III rok studiów I stopnia

I - II rok studiów II stopnia

do 478,49 pkt

900

od 478,50 pkt

1300

 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych - 600 zł/m-c (niezależnie od stopnia niepełnosprawności)
Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi w roku ak. 2021/2022 - do 1000 zł

 

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 30 Rektora UwB z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów UwB - obowiązujący od 1 października 2019 r.

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentow Uniwersytetu w Białymstoku

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wnioski studenta w systemie USOS web.

Wnioski o stypendium socjalne oraz Oświadczenia o dochodach 2020 wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek powinny być wypełnione i zarejestrowane w wersji elektronicznej. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i Oświadczenia o dochodach 2020 należy wydrukować po uzyskaniu akceptacji dziekanatu (tj. stan oświadczenia „Zaakceptowany”).

W wersji papierowej przynosimy tylko Wniosek o stypendium socjalne i Oświadczenie o dochodach 2020 wydrukowane z systemu USOSweb oraz wszystkie oświadczenia podpisywane przez studenta lub członków jego rodziny (pozostałe dokumenty pozostają do wglądu w systemie).

Wnioski o stypendium rektora wraz z dokumentami zaświadczającymi o dodatkowych osiągnięciach studenta powinny być wypełnione i zarejestrowane w wersji elektronicznej. Wniosek o przyznanie stypendium rektora należy wydrukować po zarejestrowaniu wniosku (tj. stan wniosków „Zarejestrowany”).

W wersji papierowej przynosimy tylko Wniosek o stypendium rektora wydrukowany z systemu USOSweb (pozostałe dokumenty do wglądu w systemie).

Wnioski o zapomogi wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek powinny być wypełnione i zarejestrowane w wersji elektronicznej. Wniosek o zapomogę należy wydrukować po zarejestrowaniu wniosku (tj. stan wniosków „Zarejestrowany”).

W wersji papierowej przynosimy tylko Wniosek o zapomogę wydrukowany z systemu USOSweb (pozostałe dokumenty do wglądu w systemie).

PRZYPOMINAMY! Wszystkie wnioski i oświadczenia powinny być podpisane.

Wyżej wymienioną dokumentację w wersji papierowej należy złożyć do skrzynki podawczej na Wydziale Nauk o Edukacji UwB – ul. Świerkowa 20 (przy pokoju A9 w budynku A). Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz rodzajem stypendium, np. Jan Kowalski, stypendium socjalne.

wg MNiSW próg maksymalnego dochodu uprawniającego do przyznania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022 nie może przekroczyć 1051,70zł (netto) miesięcznie na 1 osobę
komunikat Rektora UwB w sprawie  progu dochodu obowiązującego w UwB zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym
Dokumenty do stypendium socjalnego

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach studenta i pełnoletnich członków rodziny (tj. rodziców i współmałżonków, rodzeństwo i dzieci  uczące się do 26 roku życia), odpowiednie do sytuacji w rodzinie:

1. obowiązkowo dla studentów z dochodem nieprzekraczającym 600 zł - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny (to nie jest dokument o niekorzystaniu z pomocy społecznej), w przypadku braku tego dokumentu student nie otrzyma stypendium (może być ono przyznane, jeśli student opisze i udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny);

2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego studenta i wszystkich pełnoletnich (w momencie składania wniosku!) członków jego rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2020 (oddzielne dla rodziców studenta, nawet jeśli rozliczali się razem), z informacją o wysokości zwrotu podatku z tytułu ulgi prorodzinnej;

3. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2020 - obowiązkowo dla każdego pełnoletniego członka rodziny;

4. zaświadczenia studenta i członków jego studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku 2020 (tylko z ZUSu, KRUSu lub Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA) - niezbędne dla każdego, kto ma wykazany jakikolwiek dochód w zaświadczeniu z US (to nie jest zaświadczenia o byciu ubezpieczonym w KRUSie);

5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodzie osiągniętym w 2020 r. z działalności rozliczanej na zasadach zryczałtowanych zawierające stawkę procentową podatku;

6. zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka jego rodziny za rok 2020, w przypadku, jeśli osiąga on dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

7. w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie etc.) oraz PIT 11 lub odpowiedni studenta i członka jego rodziny (z 2020 r.);

8. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2020 - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka jego rodziny (PIT 11) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;

9. w przypadku uzyskania dochodu w roku bieżącym - dokument określający termin uzyskania dochodu oraz wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;

10. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka jego rodziny i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;

11. nakaz płatniczy podatku rolnego z 2020 roku lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w całym roku kalendarzowym 2020;

12. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, w związku z pobieraniem emerytury lub renty rolniczej, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej;

13. umowę zawartą w formie aktu notarialnego o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

14. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

15. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku ubiegłym, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

16. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej:

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą;

17. decyzje Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie o ich wysokości w roku 2020 (od stycznia do grudnia);

18. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

19. odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu rodzica studenta;

20. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

21. odpis zupełny aktu urodzenia studenta - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

22. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka studenta lub rodzeństwa studenta, powyżej 18 roku życia, o ile nie uczy się i pozostaje na utrzymaniu studenta lub rodziców/opiekunów prawnych studenta;

23. aktualne na rok szkolny/akademicki 2021/2022 zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta do 26 roku życia;

24. odpis skrócony aktu urodzenia dzieci lub rodzeństwa studenta do 18 roku życia, w przypadku nieuczęszczania do szkoły;

25. akt małżeństwa studenta;

26. oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - tylko dla studentów, o których mowa w § 17 ust. 4 Regulaminu;

27. kartę pobytu/Kartę Polaka- w przypadku cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich;

28. oświadczenie studenta potwierdzające zamieszkanie w domu studenckim lub innym obiekcie - w przypadku wnioskowania o stypendium w zwiększonej wysokości;

29. zaświadczenie z Urzędu Pracy - w przypadku osób bezrobotnych;

30. ewentualnie inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodów rodziny studenta.

Oświadczenie członków rodziny muszą być wypełnione i podpisane przez osoby, których dotyczą.