Poczta UwB Facebook
 
EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ: kategoria naukowa B+ w dyscyplinie pedagogika

Z satysfakcją informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał w ewaluacji jakości działalności naukowej kategorię naukową B+ w dyscyplinie pedagogika.

Kolegium dziekańskie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją działalnością naukową przyczynili się do tego rezultatu. To wynik naszej wspólnej pracy i zaangażowania!

Rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji, szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć, sposób określania kategorii naukowej oraz sposób przeprowadzania ewaluacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 661). podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

  1. kryterium I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
  2. kryterium II -  efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. kryterium III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
powrót