Poczta UwB Facebook
 
Forum Dyrektorów Szkół na Wydziale Nauk o Edukacji

Mobilność międzynarodowa uczniów szkół średnich, funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium UwB oraz oferta Wydziału Nauk o Edukacji skierowana do uczniów i nauczycieli – to tematy Forum Dyrektorów Szkół UwB, które odbyło się we wtorek, 7 czerwca 2022 r., tym razem na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. To tu spotkali się dyrektorzy szkół średnich m.in. z Białegostoku, Suwałk, Czyżewa, Sokółki i Czartajewa, którzy mieli możliwość uzyskania wielu praktycznych informacji odnośnie warunków i zasad związanych z uznawalnością efektów uczenia się uczniów osiągniętych w okresach nauki za granicą.

Gości przywitali prorektor ds. studenckich UwB dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB – pomysłodawczyni tej inicjatywy oraz dziekan Wydziału Nauk o Edukacji – prof. dr hab. Mirosław Sobecki.
Następnie dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB, prodziekan Wydziału Nauk o Edukacji ds. dydaktyki zaprezentował ofertę współpracy wydziału ze szkołami średnimi. Dodatkowo o zasadach funkcjonowania oraz możliwości skorzystania z oferty Planetarium i Obserwatorium opowiedziała Dorota Sawicka - kierownik Centrum Popularyzacji Nauki UwB.

Podczas spotkania dr Marta Kowalczuk- Walędziak, prodziekan Wydziału Nauk o Edukacji ds. współpracy międzynarodowej i koordynatorka organizacji tego Forum, zaprezentowała projekt ETAR. To pilotażowy program, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest implementacja i ocena mechanizmów wspierających uznawalność efektów uczenia się osiągniętych przez uczniów w okresie nauki za granicą, a wypracowanych przez sieć ekspertów Komisji Europejskiej oraz dostosowanie ich do kontekstów edukacyjnych państw członkowskich. Dr Kowalczuk-Walędziak podkreślała, że nauka za granicą uczy umiejętności pracy w grupie, twórczego rozwiązywania problemów, a przede wszystkim umożliwia poznawanie innych kultur. Problemem pozostaje jednak uznawalność efektów uczenia się zdobytych podczas nauki za granicą i potwierdzenie ich zgodności z podstawą programową w Polsce. Najczęściej po roku lub pół roku mobilności, powracający do kraju uczniowie muszą zdawać testy lub powtarzać rok szkolny.

Podczas spotkania wystąpiła online Dorota Kuipers, dyrektor AFS POLAND, która opowiedziała o roli organizacji pozarządowych we wspieraniu mobilności międzynarodowych uczniów. Przybliżyła ona uczestnikom spotkania niezwykle ciekawy program umożliwiający młodym ludziom (14-18 lat) wyjazd za granicę w celu kontynuowania nauki. To kompleksowa propozycja, która zakłada 9-miesięczne przygotowanie do wyjazdu obejmujące wsparcie merytoryczne i formalne, a także pomoc w organizacji wymiany – od podróży przez naukę w szkole za granicą czy wsparcie dla rodziny goszczącej ucznia na miejscu.

Gościem on-line spotkania był także Jacek Kaczor - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, który przedstawił na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń wiele praktycznych spostrzeżeń i rozwiązań odnośnie mobilności międzynarodowych uczniów.

Spotkanie zakończyło się promocją książki dr Bożeny Tołwińskiej „Kierowanie szkołą jako organizacją uczącą się. Studium przypadków” (Białystok, 2021).

powrót