Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia niestacjonarne / Pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie)
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski i język obcy
I.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
II.
Kandydaci, którzy zdali „stara maturę”
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego.
W przypadku niezdawania języka obcego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.
III.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
IV.
Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
V.
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego i z języka polskiego. W przypadku niezdawania języka polskiego na egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości  kandydat przystępuję do egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 21.09.2021 (wtorek) godz. 10.00-11.00
VI.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 

Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydziału Nauk o Edukacji – 
 
  
Harmonogram rekrutacji

01.06-16.09.2021 r.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.09.2021 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.09.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

23-24.09.2021 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

27.09.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

II TURA

28.09.2021 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Lista kandydatów zostaje uzupełniona o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej.

Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

29.09.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

 
Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Wiedzy Katolickiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jednym kierunku w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata.
 
Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu zgodnie z wzorem określonym odrębnymi przepisami.
 
Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.
 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).

Terminy wpłat

I rok

Terminy wpłat

II rok

Terminy wpłat

III rok

20.10.2021

1025

20.10.2022

1050

20.10.2023

1100

10.12.2021

1025

10.12.2022

1050

10.12.2023

1100

10.03.2022

1025

10.03.2023

1050

10.03.2024

1100

10.05.2022

1025

10.05.2023

1050

10.05.2024

1100

 

4.100

 

4.200

 

4.400

 

Terminy wpłat

IV rok

Terminy wpłat

V rok

20.10.2024

1100

20.10.2025

1100

10.12.2024

1100

10.12.2025

1100

10.03.2025

1100

10.03.2026

1100

10.05.2025

1100

10.05.2026

1100

 

4.400

 

4.400

Kontakt w sprawie rekrutacji - Dziekanat A.17 (parter):
tel: 85 745 75 22   e-mail: m.lukaszuk@uwb.edu.pl