Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia stacjonarne / Pedagogika (II stopnia)
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
Pedagogika, studia drugiego stopnia
Zasady kwalifikacji:
Dla Kandydatów posiadających tytuł licencjata (magistra) uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub społecznych, albo na kierunku lokowanym
w innych obszarach wiedzy pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.
I. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:
  1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
 
2.
Średnia arytmetyczna ocen ze studiów.
  3. Preferowany kierunek studiów – pedagogika.
II. Zasady rekrutacji
 
1.
O zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia decyduje pozycja na liście rankingowej sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i średniej ocen ze studiów.
  2. Kandydatom, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż pedagogika, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65.
III. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.
IV. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia wynosi 5,0.
V. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów).

Limit miejsc – 120

Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Nauk o Edukacji – https://irk.uwb.edu.pl 

 
 
Harmonogram rekrutacji:

01.06-25.07.2021 r.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

25.07.2021 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

30.07.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

02-03.08.2021 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

04.08.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

II TURA

05.08.2021 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Lista kandydatów zostaje uzupełniona o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej.

Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

06.08.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty: 
  • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • ksero dyplomu (ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), wraz z suplementem do dyplomu (oryginał do wglądu).
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek Pedagogika, w ramach którego oferujemy 5 modułów. Student wybiera moduł po zaliczeniu I semestru studiów.
 
Moduły:
  1. animacja kultury z arteterapią
  2. menadżer oświaty 
  3. opiekuńczo-wychowawcza 
  4. pedagogika resocjalizacyjna (penitencjarystyka lub kuratela sądowa) 
  5. pedagogika wczesnoszkolna (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej)
 

Kontakt w sprawie rekrutacji - dziekanat A.08 (parter):
tel: 85 745 74 00   e-mail: maria.sidoruk@uwb.edu.pl