Facebook
 
Strona główna / Wydział / Nauka / Publikacje / 2015

AUTORSTWO MONOGRAFII W JĘZYKU POLSKIM

1.Uczenie się przez praktykę – nowe rozwiązania w kształceniu nauczycieli, Anna Kienig, Agnieszka Suplicka, Wydawnictwo Libra, 2015, Białystok, s.156
2. Kompetencje twórcze w dorosłości, Halina Monika Wróblewska, Trans Humana, 2015, Białystok, 3.339
3. Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej. Idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne, Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elzbieta Krysztofik-Gogol, Tomasz Adamski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, Toruń, s.189
4. Kreatywność w biznesie. Czyli jak rozwijać twórczy potencjał przedsiębiorców w zakresie współpracy z przedsiębiorcami? Beata Kunat, Robaczewska J., Saarbrucken: Bezkresy Wiedzy, 2015, s.180
5. Zdolny, ale jak? (Auto)diagnoza potencjału, zdolności i uzdolnień uczniów, Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, Jerzy Mantur, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2015, Białystok, s.259
6.    Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Urszula Wróblewska, Trans Humana, 2015, Białystok, s.256
7. Uniwersytet w Białymstoku in statu nascendi (1968-1997), Joanna E.Dąbrowska, Trans Humana, 2015, Białystok, s.306
8. Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Edycja protokołów z posiedzeń organizacji karaimskich – Wybór i opracowanie Urszula Wróblewska, Urszula Wróblewska, Trans Humana, 2015, Białystok, 13 arkuszy wydawniczych
9. W kręgu kultury i literatury dla dzieci, Zofia Redlarska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, Białystok, s.220
10. Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Barbara Dudel, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s.417
11. Od obcości do Inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna w Polsce na przykładzie działań organizacji pozarządowych, Anna Młynarczuk-Sokołowska, Wydawnictwo akademickie Żak, 2015, Warszawa
12. Recognition Map of Creative and Performing Arts Professions in Healthcare in Europe wydana w ramach projektu MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare; a portal for VET promotion and mutual recognition of profile, Beata Boćwińska-Kiluk, Urszula Namiotko, 2015, Ankona Włochy, s.211
13. Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące I zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej , Agnieszka Suplicka, Wydawnictwo uniwersytetu w Białymstoku, 2015, Białystok, s.468


REDAKCJA MONOGRAFII

1. Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, Andrzej Kisielewski, Wojciech J.Burszta, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015, Poznań, s.328
2. Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, Trans Humana, 2015, Białystok, 3.302
3.   Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, Janina Uszyńska-JArmoc, Katarzyna Nadachewicz, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015, Warszawa, s.302
4. Język w komunikacji, Tom 3, Elżbieta Jaszczyszyn, Jolanta Szada-Borzyszkowska, Marianna Styczyńska, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2015, Siedlce, s.368
5. Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży, Teoria i badania, Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015, Warszawa, s.322
6. Kultura edukacji szkoły wyższej. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności, Elwira J.Kryńska, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015, Warszawa, 17,6 ark, wyd.
7. Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich, Anna Młynarczuk-sokołowska, wydawnictwo Fundacja Dialog, 2015, Białystok, s.100
8. Православие в духовной жизни Беларуси - redakcja naukowa, Andrei Harbatski, Wydawnictwo Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. A. Puszkina w Brześciu, 2015, Brześć, ss. 211