Facebook
 
Strona główna / Wydział / Nauka / Publikacje / 2014

AUTORSTWO MONOGRAFII W JĘZYKU POLSKIM

1. Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego, Barbara Dudel, Marta Kowalczuk–Walędziak, K. M. Łogwiniuk, Katarzyna Szorc, Urszula Wróblewska, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 2014, Białystok, s. 148

2. Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Agata Cudowska, Trans Humana , 2014, Białystok, s. 252

3. Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne, Jolanta Muszyńska, ŻAK, 2014, Warszawa, s. 352

4. Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie nauczania-uczenia się języka polskiego jako obcego, Anna Młynarczuk-Sokołowska, K. Szostak-Król, Fundacja Edukacji i Twórczości , 2014, Białystok, s. 130

5. Audiowizualne doświadczanie świata. Kontekst międzypokoleniowy, Krzysztof Czykier, ŻAK, 2014, Warszawa, s. 311

6. Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Katarzyna Borawska-Klabarczyk, ŻAK, 2014, Warszawa, s. 507

7. Sukcesy uczniów zdolnych. Fakty-Narracje-Interpretacje, Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, M. J. Tarasiuk , Centrum Kształcenia ustawicznego, 2014, Białystok, s. 183

8. Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego, Andrzej Dakowicz, Trans Humana , 2014, Białystok, s. 310

9. Dobre praktyki wspierające powrót rodziców na rynek pracy na przykładzie lokalnych inicjatyw, Tomasz Sosnowski, C. Domínguez López de Castro, , 2014, Białystok, s. 138


REDAKCJA MONOGRAFII W JĘZYKU POLSKIM


1. Komisja Edukacji Narodowej w perspektywie XXI wieku. W 240. Rocznicę utworzenia, E. J. Kryńska, M. Głoskowska – Sołdatow, Uniwersytet w Białymstoku, 2014, Białystok, s. 321

2. Moc relacji: modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej, Agata Butarewicz, A. Dąbrowskiej, M. Jarmoc, Fundacja Edukacji i Twórczości, 2014, Białystok, s. 216

3. Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej - możliwości, wyzwania, inspiracje, Marta Kowalczuk-Walędziak, Alicja Korzeniecka-Bondar, K. Bocheńska-Włostowska , Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014, Kraków, s. 279

4. Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej, część I, Andrzej Kisielewski, Uniwersytet w Białymstoku, 2014, Białystok,                s. 235

5. Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki, Urszula Namiotko, ŻAK, 2014, Warszawa, s. 235

6. Środowiskowy wymiar niedostosowania. Teorie – badania – praktyka, Krzysztof Sawicki, Karol Konaszewski,  Agencja Wydawnicza Ekopress, 2014, Białystok, s. 119

7. Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki, Jerzy Nikitorowicz, Jolanta Muszyńska, Beata Boćwińska- Kiluk, ŻAK, 2014, Warszawa, s. 293

8. Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, Joanna Szymanowska, Adam Marszałek, 2014, Warszawa

9. Dydaktyka akademicka – wybrane obszary badawcze, Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Żak, 2014, Warszawa, s. 413

10. Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Anna Karpińska, Alina Szwarc, Żak, 2014, Warszawa, s. 377

11. Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Żak, 2014, Warszawa, s. 394

12. Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wioleta Danilewicz, W. Theiss, Żak, 2014, Warszawa, s. 583

13. Edukacja ku przyszłości, tom 4 – Wyzwania i zaniechania w kształceniu dorosłych, Elżbieta Jaszczyszyn, Ewa Jagiełło, Jolanta Szada – Borzyszkowska, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014, Siedlce, s. 386

14. Współczesne konteksty pedagogiki międzykulturowej, M. Guziuk-Tkacz, Anna Józefowicz, A. J. Siegień-Matyjewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014, Białystok-Olsztyn