Strona główna / Studenci / Praktyki studenckie / Ogłoszenia

Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl

tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

pn.- wt. 9.00-14.00
czw.- pt. 9.00-14.00
 

Dodatkowe dyżury Dziekanatu 

19.01.2020 (niedziela)

26.01.2020 (niedziela)

godz. 9.00-13.00

Studentów Wydziału Nauk o Edukacji obowiązują praktyki przewidziane w planach studiów zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku oraz w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi poszczególnych specjalności. 

Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia jest m. in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Zaliczenie praktyki w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.


 Organizacja praktyk

Praktyki studenckie na Wydziale Nauk o Edukacji odbywają się zgodnie z Regulaminem praktyk, Programem praktyk oraz Harmonogramem praktyk zawodowych na dany rok akademicki.

Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:

- uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk z ramienia uczelni;

- zapoznania się z Programem praktyk i przedstawienia go Organizatorowi praktyk (tj. w instytucji w której będzie odbywał praktykę);

- zapoznania się z Regulaminem praktyk

- pozyskania Organizatora praktyk, w której będzie realizowana praktyka - uzyskania wstępnej zgody;

- pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich Organizatorowi praktyk;

- stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania obowiązującego  regulaminu pracy;

- wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;

- systematycznego dokumentowania  przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki;

Opiekunowie praktyk ze strony  uczelni przeprowadzają  zebrania organizacyjne ze studentami w okresie:

w przypadku praktyk realizowanych od października - przed wakacjami letnimi (w okresie zajęć dydaktycznych)

w przypadku praktyk realizowanych od lutego - przed wakacjami zimowymi (w okresie zajęć dydaktycznych)

Na zebraniu opiekun określi:

- instytucje, w których można odbyć praktyki;

- treści programowe praktyki;

- charakter praktyki;

- termin i wymiar praktyki;

- kryteria zaliczenia praktyki (terminy i  wymagania dokumentacyjne)

Miesiąc przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

1) pobrać z dziekanatu (pok. A 9.1) lub z zakładki Formularze Deklarację planowanej praktyki;

2) dokonać wyboru Organizatora praktyk (przykładowe instytucje zawiera zakładka Wykaz Organizatorów praktyk) i uzyskać wstępną zgodę na realizację praktyki w danej instytucji;

3) zgłosić się z wypełnioną Deklaracją planowanej praktyki do dziekanatu (pok. A 9.1) w celu pobrania Umowy w sprawie studenckich praktyk zawodowych i niezwłocznie przekazać ww. dokumenty Organizatorowi praktyk.

 

Ubezpieczenia od NNW i Badania lekarskie w okresie praktyk 

Student podczas praktyki zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od NNW i ważne badania lekarskie  -  zgodnie z wymaganiami placówki.

Student, który dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki zgłosi się do dziekanatu (pok. A 9.1) może być ubezpieczony za pośrednictwem uczelni.