Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych / Zakład Twórczej Resocjalizacji

Kontakt: (85) 745 75 43

Zakład Twórczej Resocjalizacji funkcjonuje w strukturze Katedry Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników  koncentrują się na opracowanej przez kierownika jednostki koncepcji Twórczej Resocjalizacji a także na zagadnieniach nieprzystosowania społecznego, profilaktyki społecznej, resocjalizacji (instytucjonalnej, w środowisku otwartym) readaptacji i reintegracji . Działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna jest realizowana w ścisłej współpracy z licznymi instytucjami oraz ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. Od kilku lat pracownicy Zakładu organizują cykliczną konferencję naukową pod hasłem: „Forum Resocjalizacji".  Szczególną formą zaangażowania jest wspieranie działalności studenckiego Naukowego Koła Resocjalizacji. 

Pracownicy

 

Przedmioty nauczania:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • readaptacja społeczna
 • profilaktyka społeczna
 • diagnoza w resocjalizacji
 • metodyka wychowania resocjalizującego
 • podstawy probacji i penitencjarystyki
 • subkultury młodzieżowe
 • patologie społeczne
 • kryminologia
 • resocjalizacja instytucjonalna
 • resocjalizacja w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy resocjalizacyjnej
 • warsztaty pracy w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych
 • programy profilaktyczno-resocjalizacyjne
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński - kierownik Zakładu

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr hab. Krzysztof Sawicki

Dr hab. Krzysztof Sawicki

Członek Academic Council on the United Nations System (ACUNS), Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN, Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Wojewodzie Podlaskim. Pomysłodawca Forum Resocjalizacji. Zaangażowany w projekty międzynarodowe realizowane we współpracy z Malmö Universitet (Szwecja), Windesheim w Zwolle i Almere (Holandia), Katholieke Hogeschool w Leuven (Belgia), Klaipedos Universitetas (Litwa), Latvijas Kristiga Akademija (Łotwa). 

Koordynowane projekty:

 • Special Program International Capacity Building Youth Work" , no ERA/IP/11/3 (koordynacja w roku 2013)
 • Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych (2017)
 • Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context (projekt Erasmus+ nr 2019-1-PL01-KA203-065091 realizacja w talach 2019-2022)
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr hab. Iwona Klonowska

dr hab. Iwona Klonowska

Pedagog specjalny, psycholog, terapeuta.

 • doktor habilitowany nauk społecznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu:
 • Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej (UJ Kraków). Studia o charakterze kwalifikacyjnym,
 • Psychologii transportu (UW),
 • Public Relations (UW).(Członek Instytucjonalny Euprera. -Konsorcjum- Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych nauk Społecznych UW, Instytut Rozwoju Biznesu),
 • Zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej.(WSPol).

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii (UKSW Warszawa) i pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji (APS Warszawa).

Psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu. (wpisany na listę Marszałka Województwa Mazowieckiego)

Autor monografii, publikacji pod redakcją, artykułów.

Aktywnie uczestniczyła  w 7 projektach naukowo- badawczych w tym także realizowanych w ramach  NCBiR., oraz finansowanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pomysłodawczyni  i współorganizator projektu "Policjant XXI wieku- twórcze metody oddziaływań" przygotowującego do pracy z trudną młodzieżą policjantów - szkolenia zawodowego podstawowego. "Drama metodą na bezpiecznego gimnazjalistę " to aktywność ukierunkowana na działania profilaktyczne w podwarszawskich gimnazjach, które to działania obejmowały zarówno środowisko nauczycieli, rodziców jak i uczniów. Działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa.

Pełni funkcję promotora pomocniczego w przewodach doktorskich w tym: 2 wypromowanych doktorów  (5 osób w trakcie) w tym funkcja promotora pomocniczego w doktoracie wdrożeniowym realizowanym w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Redaktor Naczelny czasopisma " Policja 997" o zasięgu ogólnopolskim, Członek Komitetu Redakcyjnego  "Policja - Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji"  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Członek Komitetu Redakcyjnego  "Przeglądu Policyjnego" Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju., Członek zespołu ds. strategii równych szans w Policji. Lider zespołu do opracowania i wdrożenia w policji trwałego systemu diagnostycznego potrzeb i oczekiwań w zakresie równych szans i równego traktowania ze względu na płeć. Redaktor  Naczelny i twórca  Kwartalnika Policyjnego CSP do 2014 r.    

Absolwentka kursów  i szkoleń

 • Kurs SI w Polskim stowarzyszeniu terapeutów integracji sensorycznej -  SI
 • Kurs Praktyk treningu zastępowania agresji ART. Amity. Warszawa
 • Kurs specjalistyczny z zakresu taktyk i technik przesłuchań metodami FBI 
 • Szkolenie z zakresu Terapii poznawczo-behawioralnej depresji.              
 • Kurs doskonalący z zakresu - Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów.
 • Certyfikat Mistrza Praktyka  Programowania Neurolingwistycznego
 • Szkolenie z zakresu Negocjacji Policyjnych.
 • Szkolenie z zakresu Samooceny w pracy nauczyciela- warsztaty metodyczne.
 • Szkolenie z zakresu stosowania metod aktywnych nauczania w procesie dydaktycznym.
 • Kurs „ Pedagoga Ulicy" z metod pracy z młodzieżą trudną i jej zagrożonym środowiskiem.

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika specjalna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • resocjalizacja w środowisku otwartym
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • komunikacja społeczna niedostosowanych społecznie
 • twórcze metody resocjalizacji
 • psychologia kliniczna i społeczna
 • neuropsychologia
 • przesłuchania metodami FBI
 • profilowanie sprawców przestępstw - budowanie profilu psychologicznego
 • prospołeczna funkcja Policji na rzecz społeczności lokalnych
 • pedagogika ulicy, współpraca służb na rzecz bezpieczeństwa
 • terapia

   

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

 

Dr Beata Boćwińska-Kiluk
Mgr Anna Chańko-Kraszewska

Pedagog, socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, trener umiejętności społecznych, trener dramy, nauczyciel techniki, plastyki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka Podyplomowego Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie kończy studia magisterskie z psychologii klinicznej.

Poza pracą nauczyciela akademickiego jest od wielu lat pedagogiem szkolnym, prowadzi liczne kursy i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, profilaktyki społecznej. Pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, a także z kobietami i mężczyznami przebywającymi w izolacji penitencjarnej (m.in. w 2016 roku prowadziła projekt "Agresji mówię NIE" - dla mężczyzn, recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w ZK w Białymstoku, uczestniczyła w białostockim partnerstwie na rzecz rozwoju działań wspierających osoby opuszczające zakłady karne). Od 2010 roku jest opiekunem Naukowego Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej  na Wydziale Nauk o Edukacju Uniwersytetu w Białymstoku, angażuje studentów w działalność naukową oraz zachęca do realizacji licznych przedsięwzięć profilaktycznych (przedstawienia profilaktyczne, warsztaty, itd.). Prowadzi  badania naukowe w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, psychoterapii uzależnień.

W 2017 roku otrzymała stypendium Santander Universidades, na realizację swojego projektu badawczego za granicą. Przewód doktorski otworzyła w 2018 roku, a jej praca dotyczyć będzie kobiet w izolacji penitencjarnej.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z penitencjarystyką, resocjalizacją, psychoterapią uzależnień, psychologią kliniczną.

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Piotr Chlebowski

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Emilia Wołyniec-Kurkowska

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na specjalności praca socjalna. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  zachowań ryzykownych młodzieży, profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji w środowisku otwartym. 

Otwarcie przewodu doktorskiego w 2018 roku. Temat rozprawy doktorskiej:  "Młodzież białostocka wobec ryzykownych zachowań seksualnych".

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie oraz pedagog szkolny. Autorka licznych publikacji naukowych poświęconych tematyce zachowań dewiacyjnych młodzieży, analizie zachodnich programów resocjalizacyjnych oraz wykorzystywanych w tym obszarze  dobrych praktyk. 

Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART. Wpisana do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych i w sprawach nieletnich w  Sądzie  Okręgowym w Białymstoku.  Certyfikowany trener  programu profilaktyki przestępczości Akademii Bezpiecznego Człowieka. Realizatorka szkoleń z Dialogu Motywującego. 

Prowadzi liczne kursy adresowane do młodzieży i dorosłych z zakresu doskonalenia umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu, profilaktyki zachowań ryzykownych.

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar