Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Historii i Teorii Wychowania / Zakład Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej

Kontakt: (85) 745 72 84 e-mail: pip.ztw@uwb.edu.pl

Pracownicy

Informacje o Katadrze

Badania naukowe:
W Katedrze prowadzone są badania dotyczące przemian współczesnej myśli pedagogicznej i antropologicznej oraz ich konsekwencji dla teorii i praktyki wychowania. Ponadto badania naukowe pracowników Katedry koncentrują się wokół następujących zagadnień: kształtowanie tożsamości kulturowej; bezpieczeństwo konfesyjne; znaczenie „małej ojczyzny” w wychowaniu patriotycznym; wartości w edukacji i wychowaniu; życie duchowe i religijne nauczycieli; tendencje rozwoju oświaty w Polsce i na świecie; nowoczesny wymiar kompetencji (organizacyjnych, wychowawczych, medialnych) nauczyciela; przemoc w rodzinie i działania na rzecz przeciwdziałania przemocy; edukacja i wychowanie w kontekście wyzwań cywilizacyjnych.

Dydaktyka:
Pracownicy Katedry prowadzą następujące zajęcia:
- Teoria wychowania
- Antropologia pedagogiczna
- Antropologia kulturowa
- Pedeutologia
- Etyka zawodowa
- Programy wsparcia dziecka i rodziny
- Patologie życia społecznego
- Biblioterapia
- Edukacja literacka
- Psychoanaliza sztuki
- wykłady monograficzne
- seminaria licencjackie i magisterskie
- fakultety
- przedmioty do wyboru.

Działalność organizacyjna:
Pod egidą Katedry działa Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej.

Prof. zw. dr hab. Andrei Harbatski

Prof. zw. dr hab. Andrei Harbatski

Zainteresowania naukowe:

W swoich badaniach sięgając do nauk o kulturze integruje wielokulturowe i wielodziedzinowe odniesienia do konceptualizacji pedagogiki zorientowanej ku wartościom kulturowym i do rozważań nad pedagogiką antropologiczną, kulturową, antropologią codzienności oraz wdrażaniem człowieka do uczestnictwa w edukacji i wychowaniu.

Dydaktyka: antropologia kulturowa, antropologia pedagogiczna, wybrane zagadnienia antropologii w edukacji, seminarium magisterskie, seminarium licencjackie.

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Lidia Dakowicz

Zainteresowania naukowe:

  • teoria wychowania
  • aksjologia; wartości w edukacji; wychowanie do wartości
  • kompetencje wychowawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców
  • wychowanie do życia w rodzinie
  • komunikacja i wychowanie w rodzinie

Dydaktyka: teoria wychowania, etyka zawodowa, socjologia wychowania

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


GRANTY
- Projekt badawczy „Świadomość wychowawca rodziny”, w ramach systemowego programu pod hasłem: „Białystok – Rodzinie” będącego elementem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. Realizowany pod patronatem Prezydenta miasta Białystok. Finansowany przez organy samorządowe miasta; czas realizacji 2012-2013.
- Projekt dotyczący profilaktyki zachowań problemowych młodzieży. Realizator projektu: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, 2014

 

Dr Anna Józefowicz

Lista publikacji

Zainteresowania naukowe: problematyka społecznych ról kobiet na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem XX- lecia międzywojennego (praca doktorska Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej w II Rzeczypospolitej); rola dziecka, dzieciństwa, literatury dla dzieci, polskiej literatury współczesnej oraz edukacyjnego charakteru opowieści regionalnych na przykładzie Podlasia;

Dydaktyka: Biblioterapia, Warsztaty literackie, Dzieciństwo w sztuce i literaturze, Literatura dla dzieci, Problemy literatura współczesnej, Edukacja literacka, Problemy uczestnictwa w kulturze, Wykład monograficzny, Interpretacja sztuki współczesnej- literatura, Multimedia w edukacji małego dziecka oraz seminaria licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Elżbieta Krysztofik-Gogol

Zainteresowania naukowe: rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli; proksemika w komunikacji społecznej; ruch/taniec w edukacji i wychowaniu; arteterapia w profilaktyce i wsparciu psychologicznym.

Dydaktyka: Pedeutologia, Antropologia kulturowa, Antropologia pedagogiczna, seminarium licencjackie.

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Magda Kusiuk

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar