Facebook
 
Przygotowanie do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika

Działając zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, publikujemy Raport samooceny (wraz z załącznikami) kierunku pedagogika prowadzonego na Wydziale Nauk o Edukacji (wcześniej Wydział Pedagogiki i Psychologii) Uniwersytetu w Białymstoku.


RAPORT SAMOOCENY WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


Załącznik 1. Efekty uczenia się dla kierunku pedagogika
Załącznik 2. Przykładowe rozwinięcia kierunkowych efektów uczenia
Załącznik 3. Osiągniecia Wydziału w dzialalnosci naukowo-badawczej
Załącznik 4. Wybrane publikacje pracowników Wydziału
Załącznik 5. Działalność Studenckich Kół Naukowych
Załącznik 6. Sylwetka absolwenta_Pedagogika I i II stopień
Załącznik 7. Plan studiów Pedagogika S1 2018-19
Załącznik 8. Plan studiów Pedagogika N1 2018-19
Załącznik 9. Plan studiów Pedagogika S2 2018-19
Załącznik 10. Plan studiów Pedagogika N2_2018-19
Załącznik 11. Zestawienie metod dydaktycznych i metod sprawdzania efektów uczenia się
Załącznik 12. Lista osób uprawnionych do prowadzenia e-learningu
Załącznik 13. Wykaz zajęć prowadzonych w e-learningu 2018-19
Załącznik 14. Efekty uczenia się praktyk zawodowych
Załącznik 15. Wykaz placówek odbywania praktyk zawodowych UMOWY
Załącznik 16. Wykaz potencjalnych placówek odbywania praktyk
Załącznik 17. Regulamin Studiów UwB obowiązuje do 30.09.2019
Załącznik 18. Procedura dyplomowania
Załącznik 19. Wykaz tematów prac dyplomowych
Załącznik 20. Awanse naukowe pracownikow Wydziału
Załącznik 21. System biblioteczno-informacyjny Wydziału
Załącznik 22. Współpraca Wydziału Pedagogiki i Psychologii z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego
Załącznik 23. Międzynarodowa wymiana studencka 2015-2019
Załącznik 24. Międzynarodowa działalność naukowa pracowników
Załącznik 25. Wsparcie studentów Wydziału
Załącznik 26. Koła Naukowe Wydziału
Załącznik 27. Polityka jakości – zakresy kompetencji i odpowiedzialności

powrót