Facebook
 

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak została powołana (na podstawie par. 2 ust. 4 pkt. 2 Zasad powoływania i współpracy z ekspertami zewnętrznymi NAWA) na eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do oceny i recenzowania wniosków w następujących obszarach: mobilność krótkookresowa, programy dla studentów, umiędzynarodowienie uczelni.

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor elekt wręczył dziś (30.06.2020) powołania dziekanom. Nominację na Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji odebrał prof. dr hab. Mirosław Sobecki.

Profesor od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2019 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie kieruje Katedrą Studiów Społecznych i Edukacyjnych. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura i Edukacja" (od 2017 r.).

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Czytaj dalej...

Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB w piątek 26 czerwca 2020 r. została wybrana do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk jako specjalista. Jest czwartym, obok prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza, prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego i prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego, członkiem Komitetu z naszego Wydziału w kadencji 2020-2024

W skład sekcji subdyscyplinarnych KNP PAN weszli prof. dr hab. Agata Cudowska oraz dr hab. Krzysztof Sawicki.

Naszym Koleżankom i Koledze serdecznie gratulujemy.

Czytaj dalej...

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

ma zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII

– MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną w dniach 19-20 października 2020 roku w Białymstoku z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania  (1980-2020)

Akcentując wątek jubileuszowy, zamierzamy zaprosić Państwa do kolejnej dysputy i refleksji akademickiej poświęconej godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej konferencji http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy Konferencji

Czytaj dalej...


Białystok, dnia 26 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 14

uprzejmie informuje o zebraniu wyborczym, które odbędzie się dnia


3 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 14.00


Podczas zebrania przeprowadzone będą wybory do Senatu
w grupie profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych w Uniwersytecie w Białymstoku jako podstawowym miejscu pracy.  

Zebranie odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań, w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy blackboard i systemu ankieter.uwb.edu.pl.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 14

Czytaj dalej...

W roku akademickim 2020/21 studenci Wydziału Nauk o Edukacji będą uczestniczyć w zajęciach związanych z projektowaniem uniwersalnym. Możliwość taką zapewnia projekt „Eliminacja barier elementem misji uniwersytetu. Implementacja zasad projektowania uniwersalnego" realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Open Education Group, który potrwa do końca IX. 2023 roku. Koordynatorem projektu jest Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej.

Celem projektu jest opracowanie i realizacja na minimum 4 kierunkach (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego. Jak projektować przestrzeń placówek edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, by swobodnie mogły z nich korzystać także osoby z ograniczeniami mobilności i percepcji, w tym osoby niepełnosprawne? Jak organizować w nich pracę i z jakich narzędzi czy pomocy dydaktycznych korzystać? W ramach projektu zaplanowane są: 1) realizacja zajęć dydaktycznych 2) szkolenie nauczycieli akademickich Wydziału 3) zakup profesjonalnego sprzętu, który będzie wykorzystywany przez studentów do ćwiczeń i symulacji podczas zajęć 4) zakup sprzętu zwiększającego dostępność budynków Wydziału. Wartość projektu: 1 030 333,64 zł.

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku będą uczyć się projektowania uniwersalnego

Czytaj dalej...

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak z Katedry Studiów Społecznych i Edukacyjnych została ekspertką w zespole EU Network of Experts on Recognition of Outcomes of Learning Periods Abroad in General Secondary Education, powołanym przez Komisję Europejską.

Członkowie grupy eksperckiej wspólnie opracują dla Komisji raport na temat istniejących w krajach członkowskich rozwiązań w zakresie podejścia do uznawalności okresów pobytu za granicą uczniów szkół średnich, które podjęte na poziomie UE mają stanowić rekomendacje dla władz krajowych, szkół średnich i innych właściwych zainteresowanych stron. Ważnym zadaniem ekspertów jest też opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia efektów uczenia się za granicą (tzw. transversal skills). Celem takich działań jest zapewnienie upowszechnienia oraz ułatwienie walidacji i uznawania okresów kształcenia uczniów za granicą. Zespół ekspertów składa się z badaczy, praktyków pracujących w organach krajowych i organizacjach pozarządowych, nauczycieli i dyrektorów oraz innych osób zainteresowanych problematyką.

W pracach zespołu Dr Marta Kowalczuk-Walędziak reprezentuje Association for Teacher Education in Europe (ATEE) i Uniwersytet w Białymstoku.

 

Czytaj dalej...

"Żywy obraz" to poszukiwanie kreatywnego sposobu na oswojenie grozy pandemii i przymusowej izolacji. Zaowocowało ono artystyczną realizacją tzw. "żywych dzieł sztuki". Studenci Wydziału Nauk o Edukacji UwB pod kierunkiem dr szt. Doroty Świdzińskiej z Zakładu Edukacji Artystycznej wykonali - będąc w domowej izolacji - fotograficzną rekonstrukcję wybranego dzieła malarskiego. Zapraszamy do obejrzenia wspaniałej Galerii Żywych Dzieł Sztuki!

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 23 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

uprzejmie informuje, że w dniu


30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy blackboard i systemu ankieter.uwb.edu.pl.


odbędą się wybory do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...
Strona:     1  2  3  4  5  >  >>