Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia niestacjonarne / Pedagogika II stopnia
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2019/2020
Pedagogika, niestacjonarne studia drugiego stopnia
Zasady kwalifikacji:
Dla Kandydatów posiadających tytuł licencjata (magistra) uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub społecznych, albo na kierunku lokowanym
w innych obszarach wiedzy pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.
I. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:
  1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
 
2.
Średnia arytmetyczna ocen ze studiów.
  3. Preferowany kierunek studiów – pedagogika.
II. Zasady rekrutacji
 
1.
O zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia decyduje pozycja na liście rankingowej sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i średniej ocen ze studiów.
  2. Kandydatom, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż pedagogika, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65.
III. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.
IV Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia wynosi 5,0.
V. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów).

Limit miejsc – 80

Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Pedagogiki i Psychologii – https://irk.uwb.edu.pl 

  
Harmonogram rekrutacji:

od 3 czerwca 2019 r.
do 12 września 2019 r. 

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

12 września 2019 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
19 września 2019 r.
od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
20 i 23 września 2019 r.
do godziny 14.30
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
25 września 2019 r.
od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).
 
26 września 2019 r.
do godziny 14.30
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Lista kandydatów zostaje uzupełniona o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
27 września 2019 r.
od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
od 1 października 2019 r.
Przyjmowanie odwołań od decyzji WKR.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 
 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty: 
  • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • ksero dyplomu (ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), wraz z suplementem do dyplomu (oryginał do wglądu).
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek Pedagogika, w ramach którego oferujemy 6 specjalności. Student wybiera specjalność po zaliczeniu I semestru studiów.
 
Specjalności:
  1. animacja kultury z arteterapią opis sylwetki absolwenta
  2. menadżer oświaty opis sylwetki absolwenta
  3. opiekuńczo-wychowawcza opis sylwetki absolwenta
  4. pedagogika resocjalizacyjna (penitencjarystyka lub kuratela sądowa) opis sylwetki absolwenta

Koszt studiów:

Studia 2-letnie II stopnia, kierunek: Pedagogika
I rok - 4.000 zł II rok - 4.100 zł
20.10.2019 1 000 zł 20.10.2020 1 025 zł
10.12.2019 1 000 zł 10.12.2020 1 025 zł
10.03.2020 1 000 zł 10.03.2021 1 025 zł
10.05.2020 1 000 zł 10.05.2021 1 025 zł
 
 
Kontakt w sprawie rekrutacji - Dziekanat A.15 (parter):
tel: 85 745 75 42   e-mail: pip.rekrutacja@uwb.edu.pl