Facebook
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia stacjonarne / Praca socjalna (I stopnia)
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
Praca socjalna, studia pierwszego stopnia
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski i język obcy
I. Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
II. Kandydaci, którzy zdali „stara maturę”
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego.
W przypadku niezdawania języka obcego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.
III. Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
IV. Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
V. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego, w przypadku niezdawania języka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystępuję do egzaminu ustnego z języka polskiego
VI. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 
Limit miejsc – 30
 
Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Nauk o Edukacji  – https://irk.uwb.edu.pl
 
  
Harmonogram rekrutacji:
05.06 - 13.08.2020 r.
Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
13.08.2020 r.
Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
21.08.2020 r.
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
24 - 26.08.2020 r. 
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.
27.08.2020 r.
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).
28.08.2020 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Lista kandydatów zostaje uzupełniona o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.
31.08.2020 r. 
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
 
Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Wiedzy Katolickiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jednym kierunku w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata.
 
Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu zgodnie z wzorem określonym odrębnymi przepisami.
 
Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.
 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).
Kontakt w sprawie rekrutacji - Dziekanat A.15 (parter):
tel: 85 745 75 22   e-mail: noe.rekrutacja@uwb.edu.pl