Facebook
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia stacjonarne / Pedagogika I stopnia
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII    Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2019/2020
Pedagogika, stacjonarne studia pierwszego stopnia
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:    język polski i język obcy
I.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
II.
Kandydaci, którzy zdali „stara maturę”
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego.
W przypadku niezdawania języka obcego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.
III.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
IV.
Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
V.
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego, w przypadku niezdawania języka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystępuję do egzaminu ustnego z języka polskiego
VI.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 
Limit miejsc – 80
 
Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Pedagogiki i Psychologii – 
 
Harmonogram rekrutacji:

 od 3 czerwca 2019 r.
 do 7 lipca 2019 r. 

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 7 lipca 2019 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
 16 lipca 2019 r.
 od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
 17–19 lipca 2019 r.
 do godziny 14.30
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 23 lipca 2019 r.
 od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).
 24 lipca 2019 r.
 do godziny 14.30
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Lista kandydatów zostaje uzupełniona o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 26 lipca 2019 r.
 od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
 od 5 sierpnia 2019 r.
Przyjmowanie odwołań od decyzji WKR.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 
Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Wiedzy Katolickiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jednym kierunku w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata.
 
Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu zgodnie z wzorem określonym odrębnymi przepisami.
 
Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.
 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).
  
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek Pedagogika, w ramach którego oferujemy 4 MODUŁY do wyboru. Student wybiera MODUŁ po zaliczeniu I semestru studiów.
 
MODUŁY:
 1. Animacja kultury z arteterapią opis sylwetki absolwenta
 2. Edukacja medialna opis sylwetki absolwenta
 3. Opiekuńczo-wychowawcza opis sylwetki absolwenta
 4. Pedagogika resocjalizacyjna opis sylwetki absolwenta

Kontakt w sprawie rekrutacji - Dziekanat A.15 (parter):
tel: 85 745 75 42   e-mail: pip.rekrutacja@uwb.edu.pl